Disclaimer

Nota prawna
Tehnik BG Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
(bezpośrednie, pośrednie, następcze lub inne), które mogą wystąpić w wyniku bezpośredniego lub pośredniego
pośrednio poprzez wykorzystanie odpowiednich danych, usług, linków lub materiałów
zawarte w Witrynie lub niemożność korzystania z Witryny, cokolwiek by to nie było
okoliczności ich wystąpienia. Takie wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim
prawo na to pozwala. Z zastrzeżeniem dowolnego postanowienia niniejszych Warunków
mogą być bezskuteczne bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień.